• SMS doručíme, kedy určíte
  • Aplikácia pre Android
  • Tá istá cena zo zahraničia
  • SMS brána pre e-shopy?
Profesionálna podpora:
smspripomienky;info;sk
poradí a pomôže aj laikom ;-)
Vyskúšajte nás. Dáme Vám 1 SMS zdarma!
Registrácia do siete
Ste už registrovaný? Začnite SMSkovať.
Prihlásenie sa
Zdieľajte nás na Facebooku
gdpr

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie s dotknutými osobami, a ako tieto údaje používame a chránime.

 

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

 

1.      Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť LUEVA, s. r. o., IČO: 44 550 073, so sídlom Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 58285/B, ktorá poskytuje online služby odosielania SMS správ prostredníctvom portálu smspripomienky.sk a ďalšie súvisiace služby (ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LUEVA, s. r. o., so sídlom Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad

štatutárny orgán: Dipl. Ing. Tomáš Ludrovan, konateľ

tel.: +421 903 990 614

email: smspripomienky;info;sk

 

2.      Koho sa spracovanie osobných údajov týka

Zmluva o poskytovaní služieb odosielania SMS správ a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „zmluva“) je zmluva, na základe ktorej si užívateľ objednáva služby prevádzkovateľa. Za zmluvu sa považuje vyplnený a odoslaný formulár označený ako „Registrácia užívateľa do SMS siete“. Návrh zmluvy (Registrácie) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke prevádzkovateľa a umožňuje zadanie údajov o užívateľovi a záväzné objednanie služieb u prevádzkovateľa.

 

Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom na základe zmluvy (Registrácie).

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba – užívateľ, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

3.      Právny základ spracúvania a doba uchovávania osobných údajov

a)        Plnenie povinností podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:

 

  • osobitný právny predpis, ktorý prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov prikazuje alebo umožňuje, ako napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorú ustanovujú platné právne predpisy. Preto napríklad osobné údaje uvedené na účtovných dokladoch prevádzkovateľ uchováva po dobu 10 rokov po skončení roka, ktorého sa týkajú.


b)        Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

 

  • z titulu plnenia zmluvy a vykonania opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely realizácie zmluvného vzťahu a v súvislosti s realizovaným zmluvným vzťahom.

 

  • v tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), údaje o produktoch a službách, ktoré boli dotknutej osobe ponúknuté alebo poskytnuté, platobné údaje.

 

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a následne po dobu trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak zákon neustanovuje dlhšiu archivačnú lehotu.

 

c)        Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

 

  • z titulu oprávnených záujmov, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu. Z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa sú tiež spracúvané osobné údaje dotknutej osoby na účely predchádzania budúcim právnym sporom a ochrany a domáhania sa práv prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutej osobe.
  • v tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), údaje o produktoch a službách, ktoré boli dotknutej osobe ponúknuté alebo poskytnuté, platobné údaje.

 

Titulom oprávneného záujmu sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú po dobu premlčania nárokov vyplývajúcich z právneho vzťahu k dotknutej osobe.

 

Prevádzkovateľ môže dotknutú osobu na účel priameho marketingu kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky, či inou dostupnou formou. Vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu má dotknutá osoba právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ukončiť odber našich e-mailov môže kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

 

4.      Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu dotknutej osoby a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s dotknutou osobou (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, SMS).

 

5.        Rozsah spracúvania a doba uchovávania osobných údajov

Prehľad spracúvaných osobných údajov:

 

  • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo; v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje o fyzických osobách konajúcich menom právnickej osoby (napr. konatelia, iní štatutári); kontaktné údaje (telefón a kontaktná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu a e-mailová adresa)

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé. Dotknutá osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad uvedený rozsah, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 3 týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého dotknutou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v zmluve povinný informovať dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie zmluvy a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby súhlas.

 

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu SMS dotknutej osoby, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie SMS dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov dotknutej osoby, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov dotknutej osoby pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

 

6.        Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Aby sme mohli dotknutú osobu informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré nám poskytla a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov a služieb o nej získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám našich produktov a služieb a celkovému zlepšenie našich produktov a služieb. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie jej potrebám.

 

7.        Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje dotknutej osoby spracovávané prevádzkovateľom na účely popísané vyššie pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 

  • údaje nám poskytla priamo dotknutá osoba, a to vyplnením a odoslaním formulára, v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo nám ich oznámila v priebehu našej spolupráce

 

8.        Kto je príjemcom osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje, ani nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.

 

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby prevádzkovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutej osobe informáciu.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť a poskytovať osobné údaje na spracúvanie iným osobám v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu, v prípadoch, kedy mu poskytnutie osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu jeho oprávnených záujmov.

 

9.        Informácie o právach dotknutej osoby:

 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

 

9.1       Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám poskytnutým pri ich získavaní

 

9.2       Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

9.3       Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)      je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, ZoOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

9.4       Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

a)      dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

9.5       Na základe čl. 19 GDPR je prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

9.6       Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

9.7       Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

9.8       Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

9.9       Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

10.    Poskytnutie informácií dotknutej osobe

10.1   Prevádzkovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

 

10.2   Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 8.1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

 

10.3   Informácie podľa bodu 10.1 poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.

 

10.4   Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

11.    Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

12.    Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Lacný nábytok - eshop