• SMS doručíme, kedy určíte
  • Aplikácia pre Android
  • Tá istá cena zo zahraničia
  • SMS brána pre e-shopy?
Profesionálna podpora:
smspripomienky;info;sk
poradí a pomôže aj laikom ;-)
Vyskúšajte nás. Dáme Vám 1 SMS zdarma!
Registrácia do siete
Ste už registrovaný? Začnite SMSkovať.
Prihlásenie sa
Zdieľajte nás na Facebooku

Všeobecné obchodné podmienky používania služieb portálu smspripomienky.sk

Prevádzkovateľom portálu a služieb smspripomienky.sk je spoločnosť LUEVA, s.r.o., zapísaná v OR okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 58285/B, IČO: 44 550 073.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú pravidlá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom jeho služieb.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ poskytuje online služby odosielania SMS správ. Rozsah podporovaných operátorov na Slovensku a v zahraničí je závislý od stavu a dostupnosti externých systémov, ktoré nemusia byť v správe Prevádzkovateľa.

1.2. Pod Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje priamo alebo sprostredkovane na portáli smspripomienky.sk.

1.3. Je v záujme Prevádzkovateľa zabezpečovať nepretržitý prístup ku svojim službám, za ich prípadnú nedostupnosť (najmä z dôvodu údržby), a tým spôsobené obmedzenia pre Užívateľov nenesie zodpovednosť.

1.4. Informácie uložené v systémoch spravovaných Prevádzkovateľom sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ od Užívateľa nevyžaduje osobné údaje.

1.5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude posielať SMS správy, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi krajiny príjemcu. Užívateľ je v plnej miere zodpovedný za obsah SMS správy. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich obsah.

1.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa ku svojim službám, pokiaľ dôjde k porušeniu ľubovoľnej časti VOP zo strany Užívateľa, prípade k inému narušeniu plynulosti a bezpečnosti prevádzkovaných služieb. Užívateľ v takomto prípade nemá nárok na vrátenie predplatenej sumy, ktorá sa rozumie ako zmluvná pokuta. Užívateľ je zodpovedný za škody spôsobené Prevádzkovateľovi.

1.7. Prevádzkovateľ nezodpovená za prípadne oneskorenie alebo úplné nedoručenie SMS správ na koncové zariadenia príjemcov z dôvodu faktorov, ktoré Poskytovateľ nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto faktory patria napr. aj SMS filtre mobilných operátorov, vypršanie lehoty platnosti správy a pod.

2. Registrácia a prístup k Užívateľovým údajom

2.1. Využívanie služieb Poskytovateľa je podmienené registráciou. Užívateľ prehlasuje, že uvedie pravdivé informácie a následne ich bude udržiavať aktuálne. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spôsobí.

2.2. Užívateľ si pri registrácii zvolí prístupové meno a heslo. Na základe týchto dvoch údajov budú sprístupnené všetky jeho údaje, ktoré do systému zadá. Užívateľ sám zodpovedá za bezpečnú voľbu prístupových údajov a za ich udržiavanie v tajnosti. Prevádzkovateľ a pri ich správnom zadaní poskytne prístup k Užívateľovým údajom bez ohľadu na to, či boli zadané Užívateľom, alebo inou osobou.

2.3. Užívateľ súhlasí s manuálnym aj elektronickým spracovaním svojich údajov uvedených pri registrácii, a to za účelom vytvorenia, vedenia a spravovania užívateľského účtu a poskytovania služieb.

2.4. Fakturačné údaje uvedené Užívateľom budú slúžiť pre spracovanie daňových dokladov. Užívateľ súhlasí s elektronickým doručovaním daňových dokladov.

2.5. O zmene fakturačných údajov musí Užívateľ upovedomiť Prevádzkovateľa, a to ich aktualizáciou po prihlásení na portáli smspripomienky.sk.

2.6. Prevádzkovateľ neposkytne text SMS správ Užívateľa spolu s jeho identitou tretím stranám, ak to nie je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky a bezproblémovosti služieb. Prevádzkovateľ môze vytvárať všeobecné štatistické informácie o využívaní služieb.

2.7. V prípade prijatia sťažnosti na Užívateľa Prevádzkovateľ preskúma jej opodstatnenosť. V prípade, že došlo k porušeniu týchto VOP alebo platných zákonov v krajine doručenia SMS správy, môže Prevádzkovateľ pristúpiť k zablokovaniu Užívateľa, ako je definované v bode 1.5. a poškodenej strane sprístupniť jeho identitu.

2.8. Užívateľ súhlasí s príjmaním komerčných informácií od Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Toto vyjadrenie Užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy.

3. Finančné a platobné podmienky

3.1. Ceny služieb portálu smspripomienky.sk sú stanovené na základe platného cenníka Prevádzkovateľa. Aktuálny cenník je k dispozícii online na portáli smspripomienky.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka.

 3.2. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

3.3. Užívateľ si služby u Prevádzkovateľa zakupuje platbou vopred, na základe ktorej mu bude navýšený kredit, ktorý môže Užívateľ využívať po dobu minimálne jedného roku od posledného navýšenia. V prípade, že si Užívateľ po dobu jedného roka kredit opätovne nezakúpi, je Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia oprávnený kredit Užívateľa použiť v plnej výške na pokrytie prevádzkových nákladov. Užívateľ môže sledovať výšku svojho kreditu online na portáli smspripomienky.sk.

3.4. Po prijatí platby Prevádzkovateľ Užívateľovi elektronicky doručí faktúru – daňový doklad – ktorá bude obsahovať fakturačné údaje Užívateľa podľa nastavenia v čase vystavenia faktúry. Faktúru si užívateľ môže otvoriť, uložiť a vytlačiť na portáli smspripomienky.sk a Prevádzkovateľ ju bude sprístupňovať po dobu minimálne 6 mesiacov.

3.5. Nevyužitý kredit Prevádzkovateľ Užívateľovi neprepláca.

4. Ostatné podmienky medzi zmluvnými stranami

4.1. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu online služieb Prevádzkovateľa sú len informačné a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom.

4.2. Prevádzkovateľ má právo umiestňovať na stránky portálu smspripomienky.sk reklamu. Prevádzkovateľ nebude pripájať reklamný text ku zadanému textu Užívateľom do SMS správ odosielaných Užívateľom.

4.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a funkčnosť internetových stránok a systémov priamo alebo nepriamo prepojených so službami Prevádzkovateľa.

4.4. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému online služieb. Je v záujme Prevádzkovateľa, aby všetky funkcie online služieb boli poskytované Užívateľom na najlepšej možnej úrovni.

4.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, využívané technické prostriedky tretích strán, ani technické vybavenie Užívateľa a návštevníkov portálu, resp. zásahu vyššej moci, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku portálu.

4.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky priame ako aj nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

5. Reklamácie

5.1. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info@smspripomienky.sk.

5.2. Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného daňového dokladu - faktúry - Užívateľovi budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

6. Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

V súlade s legislatívnym nariadením EU je Užívateľom k dispozícii nasledovný dokument o ochrane osobných údajov:

http://www.smspripomienky.sk/sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-gdpr

7. Záverečné ustanovenia

6.1. Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR. Zmluvné strany sa dohodli, že príslušným súdom pre vzniknuté spory je všeobecný súd Prevádzkovateľa.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP používania online služieb a portálu zmeniť. Nové znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť najneskôr 5 pracovných dní pred ich účinnosťou na rovnakom mieste.

6.3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 24.5.2018.

Lacný nábytok - eshop